การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Data Protection Policy 
 
          เรามีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกความ และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับเรา  เราได้จัดให้มีระบบและมาตรการที่เข้มงวดและปลอดภัยในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลเฉพาะตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถอ่านนโยบายของบริษัทเพิ่มเติมได้ ที่นี้ 
 
         We have the policy to protect personal data of our Clients and/or any other persons who are doing business of with our Firm. We have established strict and safe means in keeping, collecting, using and disclosing data only with the consent of data owners in compliance with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562. For more information, please click here.
 

        Welcome to Interlex Law Office. We are a one stop law firm based in Bangkok, Thailand. For over 20 years, we specialized in litigations and legal consultations in the following areas: 

  • Civil and Commercial law   
  • Corporate Law
  • Labor Law
  • Real Estate
  • Investment
  • Family Law

      Etc.

      Our office is conveniently situated close to Bangkok business district and 500 meters from MRT Lardprao Station. If you have any inquiry please call 065 969 6150 or email us at lexandbiz@gmail.com

 

News

Approval of new multi-entry visas policy

Thai Government has just approved multiple-entry visas effective for six (6) months.

New law against improper demand of debt

Following the announcement of a new Debt Demand Act, B.E. 2558 in March 2015, the government seeks to protect

Updated Social Secruity Acts 2015

According to the Social Security Office, the updated Social Security Act B.E. (No. 4) will be effective on 20t

Social Security Act 2015

On the 22nd June 2015, the Social Security Act B.E. 2558 (No. 4) was published in the Royal Gazette and will b

Counting down for Inheritance Tax Act

From 1st February 2016 onward, the Inheritance Tax Act 2558 (2015) will become effective after it was announce

Interlex law office

Interlex law office

Engine by shopup.com