Policy

 

PPDA

 

สำนักงานกฎหมายอินเตอร์เลกซ์

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

               เรามีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกความ และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับเรา  เราได้จัดให้มีระบบและมาตรการที่เข้มงวดและปลอดภัยในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลเฉพาะตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้÷

 1. เราให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกความ และคู่สัญญาอย่างสูง
 2. เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน การดำเนินธุรกิจ หรือภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
 3. เราจะแจ้งวัตถุประสงค์การขอ การใช้ การเก็บ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมตั้งแต่เริ่มแรก
 4. เราได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด มั่นคง และปลอดภัย
 5. เราได้จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่เกินเลยกว่าที่ได้รับการยินยอม และ/หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อเจ้าของข้อมูล
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ ฯลฯ หากจำเป็นต้องเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย เราจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้ง โดยถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับสูง และจะใช้อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ
 7. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ ถอนความยินยอมให้ใช้ข้อมูลได้โดยง่ายตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา
 8. เจ้าของข้อมูลที่เป็นชาวต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับพลเมืองไทย
 9. ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานต่างประเทศ เราจะจัดให้มีข้อตกลงกับหน่วยงานดังกล่าว ให้จัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลที่ปลอดภัย มั่นคง และ/หรือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายไทยโดยเคร่งครัด
 10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรา เก็บและใช้งาน เราจะเก็บรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของเราเอง และมีข้อห้ามมิให้ผู้ใดละเมิด เข้าถึง เปิดเผย นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลโดยมิได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงสุด และ/หรือจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด นอกนั้นผู้ฝ่าฝืนยังต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลจนเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

               สำนักงานให้ พนักงาน ลูกความ คู่สัญญาและบุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่มีอยู่เพื่อให้นโยบายบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไประหว่างสำนักงานกับ พนักงาน ลูกความ/ คู่ค้าทางธุรกิจ 

 

Interlex Law Office

              Personal Data Protection Policy under the Personal Data Protection Act B.E. 2562

                We have the policy to protect personal data of our Clients and/or any other persons who are doing business of with our Firm. We have established strict and safe means in keeping, collecting, using and disclosing data only with the consent of data owners in compliance with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 as follow:

 1. We highly respected the right of privacy of our Employees, Clients and Business Partners.
 2. We will request to use only appropriate personal data for conducting our business or under the provisions of laws and we will ask for consent directly from the data owners.
 3. We will notify the purpose, usage, storing as well as disclosure of data with consent of Data Owners from the start.
 4. We have established strict, stable and safe systems for storing, accessing, using and disclosing personal data.
 5. We have appointed Data Controller, Data Processor and Personal Data Protector to make sure that the personal data will be used as intended and not beyond the scope of consent and/ or not causing any damages to the data owner.
 6. For sensitive personal data, such as; data concerning race, political view, religion, medical records, criminal records, disability etc., if they need to be collected, used or disclosed, we will directly notify and ask prior consent from the data owners and it shall be treated as highly confidential information and will be used with special caution.
 7. Data Owners have the right to easily access, inspect or cancel their consents to use their data throughout the period of data storage.
 8. Data owners who are foreigners will be equally protected under Thai laws the same as Thai nationals.
 9. When transferring personal data to outside or oversea organizations, we will make agreement with them to provide safe and stable methods of data protection and/or to be in compliance with Thai laws.
 10. Personal data that we collect and use shall be stored in the same way as if being our own property, prohibiting anyone from violating, disclosing, using for personal gain or destroying personal data without permission from the Data Controller. Violators shall be penalized at maximum penalty and/ or be prosecuted in Courts. Furthermore, they shall be obliged to compensate the loss damages incurred to the Data Owner at the maximum rate prescribed by laws.

                We would ask our Employees, Clients, Contract Parties and other related persons to strictly observe this Policy and to cooperate in complying with the rules and regulations set forth thereof so that this Policy will efficiently reach the goal for mutual and everlasting interest between our Firm and Employees, Clients and Business Partners.


07 April 2021

Viewed 2227 times

Engine by shopup.com