Relocation

Category: General

 

เรียนลูกความที่เคารพ 
 

สำนักกฎหมายอินเตอร์เลกซ์ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สำนักกฎหมายฯ จะย้ายสถานประกอบการจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ไปยังสถานที่ตั้งใหม่ สถานประกอบการใหม่ของเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในรูปแบบสวนพรรณไม้ที่รื่นรมณ์ อันเป็นบรรยากาศใหม่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติและอยู่ใจกลางเมือง ไป-มาสะดวก ใกล้ขนส่งมวลชน ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินลาดพร้าว

 

ที่อยู่ใหม่

24/42 ลาดพร้าวซอย 19

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร: 065-9696150

อีเมล์: lexandbiz@gmail.com 

 

Dear Valued Clients 

Interlex Law Office would like to inform you that from the 1st January 2021 we will relocate our office from Lumpini Tower to a new location.

Our new office is surrounded by nature in a form of a garden. A new environment close to nature in the middle of the city. At the same time, it is still easy to access by public transport and MRT Lardprao Station.   

                                                                                            

 New Address     

24/42 Lardprao Soi 19     

Lardprao Road, Jomphol,

Jatujak, Bangkok 10900

Tel : 065-9696150

Email : lexandbiz@gmail.com

                                                 

02 January 2021

Viewed 1263 time

Engine by shopup.com