หลักประกันทางธุรกิจใหม่

Category: General

หลักประกันทางธุรกิจใหม่

             ในอดีตที่ผ่านมา ทรัพย์สินที่อาจนำมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้น จำกัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถนำทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาใช้เป็นประกันในลักษณะที่ผู้ให้หลักประกันไม่จำต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับประกันได้ สังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นกัน อีกทั้งกระบวนการบังคับจำนองในอดีตมีความล่าช้าอันเป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจโดยรวม จึงได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบการครอบครองแก่เจ้าหนี้และสร้างระบบการบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจโดยรวม

 

                พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักประกันทางธุรกิจที่จะใช้ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่งสถาบันการเงินเองก็คงต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งการจดทะเบียนหลักประกันของลูกค้าที่มีอยู่เดิมให้เข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ คือ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 อีกด้วย

 

-------------------------------------------------------------------------

 

อ้างอิง: พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

เรียบเรียงโดย: สำนักกฎหมายอินเตอร์เลกซ์

© 2016 Interlex & Biz Counsellor All Rights Reserved

25 May 2018

Viewed 2078 time

Engine by shopup.com