เตรียมพร้อมเริ่มใช้ พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก

Category: General

เตรียมพร้อมเริ่มใช้ พ.ร.บ.

ภาษีการรับมรดก

 

 

พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดกจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไปหลังจากได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558

 

ในส่วนของมูลค่ามรดกที่จะต้องเสียภาษี จะต้องมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ไม่ว่าจะได้รับมาคราวเดียวหรือหลายคราว โดยเสียแต่ส่วนที่เกิน 100 ล้านเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ เงินฝาก ยานพาหนะ ฯลฯ

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะต้องเสียภาษีมีดังต่อไปนี้

  1. บุคคลที่มีสัญชาติไทย
  2. บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยแต่มีที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
  3. บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยแต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

 

ในขณะเดียวกันยังมีกรณีที่ พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดกไม่ใช้บังคับ อันได้แก่

  1. เจ้ามรดกเสียชีวิตก่อนวันที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้
  2. ผู้รับมรดกเป็นคู่สมรสของเจ้ามรดก
  3. บุคคลที่ได้รับมรดกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการศาสนา  การศึกษา หรือสาธารณประโยชน์
  4. หน่วยงานรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีความประสงค์ที่จะนำมรดกไปใช้ประโยชน์ในกิจการศาสนา การศึกษา หรือสาธารณประโยชน์

 

หากท่านต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก ท่านสามารติดต่อสำนักงานฯ ได้ที่ อี-เมลล์ lex_biz@truemail.co.th  หรือ lexandbiz@gmail.com

25 May 2018

Viewed 1844 time

Engine by shopup.com